0

Nhân viên

0

Quốc gia

Nhà máy và trung tâm R&D

0

cơ sở vật chất

0

kinh nghiệm

0

trung tâm nghiên cứu